مخاطرات ایمنی مربوط به خطوط لوله گاز

بازدیدها: 360

مخاطرات خط لوله

در بررسی مخاطرات خطوط لوله توجه به یک نکته بسیار مهم و ضروری است. برخی از مخاطرات فردی هستند یعنی فرد در برخورد مستقیم یا غیرمستقیم در یکی از مراحل ساخت، نصب، گود برداری، تعمیرات و نگهداری یا حتی در اثر برخورد ناآگاهانه با خطوط متحمل خسارت و آسیب می­شود و برخی مخاطرات خطوط و شبکه را تهدید می­کند که می­تواند منجر به بروز یکی از حوادث فرایندی اعم از نشت، آتش سوزی یا انفجار گردد. در این مطالعه ابتدا به ذکر و دسته بندی خطرات فردی یا غیر فرایندی و سپس به توضیح مخاطرات فرایندی مربوط به خط لوله یا شبکه مطابق عناوین زیر خواهیم پرداخت.

 • مخاطرات فردی
  • تزریق گاز
  • ﮔﻮدﺑﺮداری
  • ﺟﻮﺷﻜﺎری
  • ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﺳﻘﻮط
  • ﺧﻄﺮات ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
  • -ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع
  • پرتوها
  • ایستگاههای تقلیل فشار CGS و TBS
  • نصب کنتور
  • امداد
  • عملیات اجرای و یا تخریب آسفالت
  • نصب انشعابات
  • پیگ رانی
 • مخاطرات فرایندی شبکه
  • سوراخ شدن
  • گسیختگی
آموزش ریسک خط لوله با کنت

ارزیابی ریسک خط لوله با مدل کنت

از مزایا و کاربردهای ارزیابی ریسک خط لوله با مدل کنت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ارزیابی دقیق کلیه فاکتورهای دخیل در ایجاد نقص ایمنی و عملکرد خطوط لوله

2- کمک به برنامه ریزی و طرح ریزی لازم جهت کاهش نقاط بحرانی تر خط لوله

3- محاسبه هزینه وقفه در سرویس

4- ارزیابی ریسک های زیست محیطی

5- در نظر گرفتن ملاحظات خرابکاری های عمدی

6- در نظر گرفتن تاثیرات استرس و خطای انسانی در ریسک خط لوله

7- بررسی و ارزیابی ریسک سیستم های توزیع

8- ایجاد پایگاه مرکزی اطلاعات

نکته 1

به استناد آمار DOT، کدام عامل موثر در خرابی بیشترین سهم را در خرابی‌های خط لوله دارد؟

الف– دخالت‌های شخص ثالث

ب- خوردگی

ج-طراحی نامناسب

د- بهره برادری نادرست

شاخص خسارات ناشی از شخص ثالث

در ارزیابی ریسک خط لوله اولین شاخص، شاخص دخالت شخص ثالث است که مطابق جدول زیر محاسبه می شود:

0-20 Pts   20%حداقل ارتفاع خاک روی لوله
0-20 Pts   20%سطح فعالیت
1-10 Pts   10%تجهیزات روی زمین
0-15 Pts   15%سیستم مرکز اتفاقات
0-15 Pts   15%آموزش همگانی
0-5   Pts    5%شرایط حریم خط لوله
0-15 Pts   15%تناوب گشت زنی
0-100 Pts   100%مجموع

نکته 2

در ارزیابی ریسک خط لوله و در محاسبه شاخص دخالت های شخص ثالث کدام مورد وزن بیشتری دارد؟

الف– حداقل ارتفاع خاک روی لوله

ب- وجود مرکز اتفاقات

ج- شرایط حریم ایمن

د- تناوب گشت زنی

ه- آموزش همگانی

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید