بازدیدها: 59

کارشناس ارشد مهندسی HSE

مجری، مشاور و مدرس ارزیابی ریسک خطوط لوله