تکنیک های ارزیابی ریسک

5.00 1 رای
1,000,000 تومان

بازدیدها: 3462شما چه می کنید؟ فرض کنید شما در یک واحد تولیدی به عنوان مسئول ایمنی مشغول کار هستید از…

170
1,000,000 تومان