تکنیک های ارزیابی ریسک

5.00 17 رای
1,500,000 تومان

بازدیدها: 13004شما چه می کنید؟ فرض کنید شما در یک واحد تولیدی به عنوان مسئول ایمنی مشغول کار هستید از…

341
1,500,000 تومان