تعاریف مهم ایمنی

بازدیدها: 53

ایمنی:

میزان یا درجه دوری از خطر ، حفاظت افراد از آسیب های فیزیکی ، شیمیایی و غیره مانند نور شدید – صدای زیاد – مواد سمی

سلامت HEALTH :

حفاظت جسم و روح افراد ازمواد – فرایندها و روش های اجرایی

رویداد یا Incident:

اتفاقی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجرشدن به یک حادثه را داشته باشد.

خطر HAZARD :

شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد. به همین ترتیب می توان گفت خطر شرایطی است که تماس نا مطلوب با یک منبع انرژی را فراهم میکند ( خطرات بالقوه).

مخاطره DANGER:

عبارت است از قرار گرفتن در معرض شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی دارد.

بالفعل شدن خطرات مانند نزدیک شدن به دستگاه در حال کار.

حادثه یا ACCIDENT  :

حادثه عبارت است از رویداد ناخواسته ، برنامه ریزی نشده و زیان آفرین یا خسارت رسان به اموال ، ماشین آلات و دستگاه ها ،همچنین از بین رفتن مو قعیت های کسب و کار برای سازمان از بین رفته و پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت را مختل می سازد.

تعاریف دیگرحادثه :

در لغت : بمعنی رویدادINCIDENT، واقعه و پیشامد ناخوشایند و خارج از نظم

در تعریف : اتفاقی پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون خواست شخص ایجاد میشود و برای او عوارض جسمی و روانی یا خسارات مالی بهمراه داشته باشد .

سازمان بین المللی کار : اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب آسیب و صدمه گردد .
OHSAS 180001؛
رویداد ناخواسته که منجر به مرگ ، بیماری ، آسیب ، خرابی و زیان گردد .

(شبه حادثه) NEAR MISS

رویدادی غیر منتظره ، بر نامه ریزی نشده و ناگهانی که منجر به ایجاد خسارت مالی و جانی نشود.به عبارتی هر رویدادی که می توانست منجر به حادثه شود.

ریسک: ترکیب ( یا تابعی ) از احتمال و پیامد ( های ) ناشی از حادثه .

احتمال به وقوع پیوستن یک حادثه یا احتمال اینکه فعالیت / مواد / فرایند منجر به آسیب شوند.

هر چه درجه ریسک بالاتر باشد بالفعل شدن خطر افزایش می یابد.

فرق بین RISKو HAZARD :

خطر یک منبع بالقوه آسیب رسان ولی ریسک در معرض آسیب قرار گرفتن است. یک خطر ممکن است بزرگ باشد اما به علت انجام دادن اقدامات کنترلی ریسک آن کم شود.

ریسک قابل قبول(حد قابل قبول ریسک): ریسکی که میزان آن تا حد قابل قبول سازمان کاهش یافته باشد.

اصول اساسی برای کنترل ریسک

۱ حذف یا جایگزینی ( از بین بردن ریسک در منبع ).

۲تغییر روش و الگوی کار.

۳ کاهش زمان تماس.

۴ کنترل های فنی و مهندسی : کنترل ریسک در منبع ، جداسازی تجهیزات ، عایق کاری، تهویه

۵ نظم و انضباط کارگاهی.

۶ سیستم های کاری (ارایه دستورالعمل های مناسب به کارگران ).

۷ آموزش و آگاهی.

۸ لوازم حفاظت فردی.

۹ پایش و نظارت.

۱۰تطبیق فعالیت و نوع کار با شخص انجام دهنده کار.

۱۱فراهم نمودن آسایش و رفاه.

 

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید